Dodany: 2017-10-14 21:31:19 | Ostatnio wołany: 2017-10-14 21:31:49Bezczynność polityczna nigdy nie uwalnia od odpowiedzialności za klęski spadające na
naród z powodu czynów niedojrzałych i lekkomyślnych, bo wtedy jest się odpowiedzialnym za to,
że się w ważnej chwili dziejowej nic nie robiło. Gdybyśmy nawet uznawali, że ostatnie powstanie
nie przyniosło krajowi nic prócz nieszczęścia, to któż ma prawo jego twórcom złorzeczyć? Czy ci,
którzy w tak doniosłej chwili narodowego życia z założonymi rękami patrzyli na to, co się w kraju
działo?, czy ci, co bierni dali się unosić ogólnej fali? czy ci wreszcie, co próbowali działać w
innym kierunku, ale działali tak słabo lub nieumiejętnie, że usiłowania ich przeszły bez śladu?...

Społeczeństwa politycznie bierne zwykle pozostawiają małej garstce ludzi kierowanie
losami kraju, a później na nich zwalają odpowiedzialność za wszystko, co się stało, zwłaszcza za
niepowodzenia. Tymczasem za każdy wypadek dziejowy odpowiedzialne jest całe pokolenie, które
było jego sprawcą lub świadkiem, o tyle, naturalnie, o ile jedno pokolenie może na bieg dziejów
wpłynąć. Wprawdzie odpowiedzialność jednostek i grup wzrasta w miarę wzrostu wywieranego
wpływu, ale gdy wpływ się dostał nie dość zdolnym lub nie dość sumiennym, wszyscy są
odpowiedzialni za to, że mu ulegali lub pozwalali go wywierać.

Na pytanie: co to jest dojrzałość i zdolność polityczna społeczeństwa? – można
odpowiedzieć, że jest to stopień udziału przeciętnego obywatela w sprawach ogólnych i jego
poczucia odpowiedzialności za to, co się w kraju dzieje.
Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, 1904

#myslnarodowa #nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-10-06 22:09:21 | Ostatnio wołany: 2017-10-06 22:09:52Wśród narodów możemy rozróżnić narody etnicznie jednorodne, wywodzące się z jednego ludu, i
narody złożone, wielorodne, dla których wybrałem termin wielkiego opadu. Wielkie narody
narastają przez stopy etniczne. Wielki naród ma zawsze odłamy, które obok mowy oficjalnej
używają jeszcze własnych narzeczy; nieraz będzie to narzecze wrogiego sąsiada. Wielki naród
jest zawsze w trakcie przyswajania i rozszerzania się. Skoro te procesy zanikną, gdy ustabilizuje
się jego ludność, wielki naród traci swą aktywność i obumiera.

Państwa narodowe (tzn. państwa obejmujące naród jednorodny) są bardziej zwarte niż dawne
imperia dynastyczne, ale są na ogół znacznie mniejsze. Idea narodowa triumfuje często kosztem
rozbijania większych państw (choć w Niemczech i Włoszech wywarła wpływ całkujący). Triumf idei
narodowej w roku 1918 doprowadził do powstania szeregu nowych państw, z których niektóre, jak
np. Łotwa i Estonia, nigdy przedtem nie istniały. Szereg narodowości w Europie domaga się
jeszcze samodzielnego bytu. Ameryka Południowa rozpadła się w ostatnim stuleciu na wiele
państw; na Dalekim Wschodzie, od Indii po Oceanię, słychać pomruki rodzącego się
nacjonalizmu. Czy będą to Burowie, czy Gruzini, Francuzi w Kanadzie, Ukraińcy czy
Flamandowie, na całej kuli ziemskiej idea narodowa grozi dalszym rozkawałkowaniem ludzkości.

Użyłem słowa "grozi", bo stan ten pociąga ze sobą, obok pewnych skutków dodatnich,
niewątpliwie i wiele skutków ujemnych. Narasta coraz to więcej granic, antagonizmów, rozpiętości
i nierówności. Nic dziwnego, że ludzkość reaguje na to instynktownie i że sama idea narodowa,
sprawczyni zła, niesie w sobie lekarstwo pod postacią wielkiego narodu. To, co nacjonalizm
rozłączył, to sam znowu łączy, tworząc stopy narodowe wyższego rzędu. Doktrynerom ii la Wells
marzy się jedno państwo dla całej ludzkości, inni chcą dzielić ludzkość na federacje, klecone w
gabinetach ministrów i pyry stolikach kawiarnianych. A tymczasem życie idzie swoim torem i
żywiołowo, instynktownie przystąpiło na całym obszarze planety do całkowania wielkich narodów.

Oto ich lista: Brytyjski Commonwealth, USA, szereg krajów Ameryki Łacińskiej, Chiny, Indie,
ZSRR, Niemcy, Jugosławia, Francja, Hiszpania. Rozpatrzmy je po kolei.
Teoria narodu, A. Doboszyński, 1943

Dalej następuje w książce omówienie kolejnych wówczas istniejących wielkich narodów. Dzisiaj już wiemy, że tylko wielki naród USA ma się dobrze i narody Ameryki Południowej. Co więc poszło nie tak u innych? Moim zdaniem to samo co stało się z I RP. Jeden naród w ramach struktur państwowych zaczął dominować wyraźnie nad pozostałymi ograniczając ich prawa i aspiracje. W USA I AmPd nie istniała żadna świadomość narodowa, która mogła zdominować mniejsze narody. Przecież w AmPd Portugalczycy z Hiszpanami wytrzebili do społu z epidemiami wszelką świadomość etniczną podbitych ludów nawet wśród tworzących imperia na tym kontynencie.

Żaden naród składający się na naród amerykański(poza autochtonami, ale to oddzielny temat) nie domaga się tworzenia własnych państw na terytorium dzisiejszego USA. Nie ma też praktycznie ruchów separatystycznych w AmPd. Z doświadczenia historycznego rysuje się lekcja, że aby stworzyć wielki naród trzeba stworzyć balans w ramach struktur państwowych.

Na naszym podwórku też jest jeden przykład: Szwajcaria. Pomimo 4 języków urzędowych, którymi posługują się państwa i narody ościenne nikt nie mówi o jakimkolwiek separatyzmie. Skoro jesteśmy przy językach: w USA nie ma zapisanego nigdzie oficjalnego języka urzędowego! Angielski używany powszechnie jest formą wyłącznie konsensusu społecznego, chociaż są miejsca takie jak Nowy Orlean, gdzie używa się również francuskiego i kreolskiego oraz coraz powszechniej na całym południu hiszpańskiego. Nie mówiąc o wielu lokalnych specyfikach jak używanie wśród menonitów na co dzień języka wywodzącego się ze staroniemieckiego.

#myslnarodowa #nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-09-29 21:56:06 | Ostatnio wołany: 2017-09-29 21:56:49Czy naród tworzy państwo, czy też państwo kształtuje naród? Zdania są podzielone, spotyka się
zwolenników i jednej, i drugiej tezy.

Prawda, jak bywa często, leży po środku. Można znaleźć w historii wiele narodów
ukształtowanych przez państwo, że wymienimy choćby Francją, Anglię, Hiszpanię itp.. Na odwrót,
znamy szereg przypadków, w których narodom pozbawionym na pewien okres czasu
samodzielnego bytu państwowego udało się stworzyć własne państwa narodowe (np. w ostatnich
czasach Polakom, Czechom, Serbom, Bułgarom, Grekom itp.). Bywa również, że państwu nie
daje się wykształcić narodu (np.. monarchii Habsburskiej). Wreszcie zachodzą wypadki zgoła
paradoksalne, że wymienię choćby współczesne Włochy czy Niemcy, których świadomość
narodowa wykrystalizowała się po części skutkiem rozbicia państwowego. Ostrożny badacz
dziejów, nie upraszczając płynności i różnorodnego przebiegu stosunku między państwem a
narodem, ograniczy się więc do stwierdzenia: 1. silnej współzależności państwa i narodu, 2.
reguły, że o ile państwo tworzy naród, będzie to wielki naród, o ile natomiast naród tworzy
państwo, będzie to zazwyczaj państwo narodowe, jednorodne.

Krótkowzrocznemu człowiekowi te dwa pojęcia - państwa i narodu - tak się nieraz plączą, że traci
świadomość ich odrębności. Polsce wersalsko-ryskiej próbowano przez pewien czas narzucić tzw.
"ideologię państwową”. Głosili ją: A. Skwarczyński, S. Bukowiecki, O. Górka w swym Naród a
państwo jako zagadnienie Polski; usiłowali ją realizować ministrowie Jędrzejewicze, BBWR itp.
Zwolennicy tej teorii przeczyli istnieniu narodu niezależnie od państwa, mimo że sam naród polski
utrzymał się przecież z górą wiek bez własnego państwa!

Miałem niedawno dyskusję późno w noc z człowiekiem wykształconym i pełnym dobrej woli,
wyższym wojskowym, kresowcem, szczerze przejętym koniecznością rozwiązania naszych
problemów narodowościowych. Dyskusja nasza zniechęciła nas jednak obu, ze względu na
niemożność ustalenia wspólnej metody rozumowania: mój rozmówca, jedna z ofiar Górki i
Jędrzejewiczów, nie potrafił odróżnić pojęć państwa i narodu i operować nimi oddzielnie. Cóż
dopiero, gdy przyszło wprowadzić do dyskusji stopniowanie od ludu do narodu, pojęcie
narodowości niedojrzałej do posiadania własnego państwa, czy też państwa formującego wielki
naród. "Ideologia państwowa" przejdzie do historii jaka jeden z objawów pomieszania pojęć,
panującego w Odrodzonej Polsce; na korzyść zwolenników tej ideologii należy zapisać
zrozumienie, że koncepcja jednorodnego państwa narodowego prowadzi na ślepy tor. Toteż do
szkoły "państwowej" dołączyło wielu nieświadomych, czy też półświadomych wyznawców
wielkiego narodu.
Teoria narodu, A. Doboszyński, 1943

#myslnarodowa #nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-09-23 21:19:11 | Ostatnio wołany: 2017-09-23 21:21:03Zacznijmy od tych ostatnich. Do organizacji świata brali się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
lat z reguły internacjonaliści, podczas gdy nacjonaliści przeciwdziałali jak mogli. Rezultat tych
zapasów musiał być ujemny. Pierwszym warunkiem powodzenia jest przeto wytworzenie kadr
ludzi, rozumiejących potrzebę organizacji świata w sensie "wielości narodów", ludzi kochających
własne narody, a zarazem oddanych całym sercem wielkiemu zadaniu łudzenia ludzkości. Odprzyszłej organizacji świata należy wykluczyć wszelkich "zacieraczy granic", kosmopolitów i
bezpaństwowców. W międzynarodowych władzach powinni zasiadać zwykli Anglicy, Francuzi,
Polacy, Żydzi, zwyczajnie kochający swe ojczyzny. Ludzie ci nie powinni opierać się na
kierowanych międzynarodowo konspiracjach, lecz powinni szukać w swych narodach oparcia na
grupach społecznych i prądach myśli, świadomie łączących nacjonalizm z uniwersalizmem.

Drugim warunkiem powodzenia organizacji międzynarodowej są jej formy. Ewoluować one muszą
powoli, nie wyprzedzając narastania kadr i dojrzewania w masach zrozumienia dla korzyści,
płynących ze współdziałania narodów. Nawet najwięksi entuzjaści federacjonizmu, jak np.
Clarence Streit, nie uważają w obecnej chwili za możliwe sfederowania więcej niż piętnastu
państw, najbardziej cywilizacyjnie zaawansowanych. Federacja światowa może dojść do skutku
dopiero w wyniku długofalowego procesu zbliżania i upodobniania się do siebie narodów; muzyka
to dalekiej przyszłości. Na obecną chwilę wysuwa się z różnych stron projekty, idące raczej w
kierunku koordynacji poszczególnych dziedzin życia przez szereg międzynarodowych organizacji.
Zwolennicy takiej koncepcji powołują się na to, że w ostatnich dziesięcioleciach organizacje takie,
jak np.: Światowy Związek Pocztowy, Międzynarodowe Biuro Pracy, Trybunaty w Hadze,
międzynarodowe porozumienia przemysłowe (kartele itp.), Międzynarodowy Instytut Rolniczy w
Rzymie, Bank Wypłat Międzynarodowych itd. funkcjonowały o wiele sprawniej i skuteczniej niż
"centralna władza" w postaci Ligi Narodów.

Niewątpliwie organizowanie się ludzkości na płaszczyznach realnych potrzeb jest metodą
skuteczniejszą, niż tworzenie zawieszonych w powietrzu ciał ponadpaństwowych. Z drugiej jednak
strony organizacje takie - nazwijmy je funkcjonalne - wymagają koordynacji i egzekutywy, .które
czerpią obecnie z konspiracji międzynarodowych, ale które powinny czerpać z jawnych ośrodków
autorytetu. Toteż jawna, centralna władza ponadpaństwowa jest niewątpliwie pożądana. Rzecz
oczywista, że w dzisiejszym stadium władza taka mogłaby mieć charakter co najwyżej
konfederacyjny, tzn. mogłaby wywierać bezpośredni wpływ tylko na rządy, a jedynie pośrednio -
poprzez rządy - na obywateli poszczególnych państw.

Dla uniknięcia fikcji równości między wielkimi mocarstwami, a mniejszymi narodami, te drugie nie
powinny być reprezentowane w centralnym ośrodku władzy bezpośrednio, lecz raczej - jak radził
Churchill - poprzez związki, obejmujące po kilka czy kilkanaście państw.

Wśród zadań przyszłej organizacji międzynarodowej, na pierwszy plan wysuwa się
międzynarodowa obrona przed napadem (przy pomocy kontroli zbrojeń ofensywnych 70 ,
międzynarodowej siły zbrojnej, umiędzynarodowienia lotnictwa transportowego itp.). Obrona taka
wymaga silnej egzekutywy światowej oraz nałożenia poważnych obowiązków na poszczególne
państwa. Jednakże ta obrona będzie skuteczna tylko wtedy, gdy usunie się główne przyczyny
pchające państwa do zbrojeń i wojen, a więc przede wszystkim niesprawiedliwy rozdział
surowców oraz terenów do osiedlanie się.

Szczególnie delikatnym zadaniem naczelnych władz międzynarodowych będzie ochrona małych
narodów i mniejszości narodowych w sposób nie hamujący narastania wielkich narodów.
Teoria narodu, A. Doboszyński, 1943

#myslnarodowa #nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis #geopolityka

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-09-13 23:23:30 | Ostatnio wołany: 2017-09-13 23:24:03Powtarzano nam ciele, że rozwój ekonomiczny kraju jest równoważnikiem strat, w innych sferach życia ponoszonych. Dużo możnaby powiedzieć o rozwoju naszego przemysłu z punktu widzenia interesów narodowych; przedewszystkiem zaś trzeba zaznaczyć, że rozwój ten odbywał się nie pod opieką rządu, ale raczej wbrew jego woli. W ostatnich czasach rząd zajął wprost wrogie stanowisko względem naszego przemysłu i handlu. Za pomocą specjalnych taryf wielu innych środków zbyt naszych wyrobów tamuje, popierając jednocześnie wyroby fabryk rosyjskich. Ileż to dziś widzimy sklepów w Warszawie tyko, handlujących wyłącznie towarami rosyjskiemi. A nie są to wcale wyroby specjalne, ale artykuły niezbędnych potrzeb. Nie poprzestając na tych przywilejach, kupcy i fabrykanci rosyjscy i prasa rosyjska otwarcie mówię o sposobach zgnębienia naszego handlu i przemysłu, podnosząc nawet projekt wskrzeszenia granicy celnej między Królestwem i Cesarstwem, co się widocznie sprzeciwia polityce administracyjnego „objedinieriia”.
Nasz patriotyzm, Roman Dmowski, 1893

#myslnarodowa #nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis #gospodarka #ekonomia

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-09-06 20:21:40 | Ostatnio wołany: 2017-09-06 20:22:28Po krótkiej przerwie letniej wracam do wrzucania cytatów, dzisiaj będzie długi, ale trzeba go było przytoczyć w całości ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚


Na miejsce dogmatycznego zakazu >nie kłamnie bądź kłamcąnie kłam< stanie tu z nim w zgodzie, nie tylko zada kłam i gwałt własnemu sumieniu, ale popełnić może zbrodnię moralną. Mówiąc nieprawdę z całą samowiedzą, pozostaje nie tylko wewnętrznie ale i na zewnątrz prawym i moralnie czystym, bo nie jest kłamcą ten, co unikając wykrętów i faryzeuszostwa, broni niezależności swego sumienia.

Przed zakazem >nie czyń bezprawianie znoś bezprawiaObrońcą praw państwa i narodu, mówi Rudolf Jhering, jest ten, kto poczuwa się do obowiązku obrony praw prywatnych; te same zalety, które nabył w walce o prawo prywatne, są konieczne w walce o prawa państwowe, co zasiane było i dojrzało w prawie prywatnym, to przyniesie owoc w prawie państwowym i narodowymnie sprzeciwiaj się złu< jest w świetle etyki społecznej z gruntu niemoralne, gdyż każąc nam zło tolerować, czyni nas jego wspólnikami. Nie wytrzymuje ono nawet kantowskiej miarki moralnej, z chwilą bowiem, gdyby się stało bezwzględnym i powszechnym prawidłem dla wszystkich, przestępstwa, bezprawia i nadużycia nie znałyby hamulca, a społeczeństwo samo uledzby musiało rozkładowi. Jest to hasło beznadziejnego niewolnictwa, zrodzone na gruncie pozostałej we krwi tradycji jarzma mongolskiego, a wzrosłe wśród wiekowego fatalizmu władzy i służące mu bezwiednie.
Egoizm narodowy wobec etyki, Zygmunt Balicki, 1902

#nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-08-19 00:16:59 | Ostatnio wołany: 2017-08-19 00:17:31Naród duchowo wielki, wielki potęgą samowiednego swego egoizmu, nie poniży się do nadużyć i gwałtów, bo ceni wysoko swą godność, ma poszanowanie dla własnej kultury i cześć dla swego sztandaru, którego jak żołnierz, mordem ani skrytobójstwem nie splami. Mają w sobie taki egoizm samowiedny niektóre narody: nawet gdy prowadzą politykę podbojów, szanują indywidualność krajów opanowanych i barbarzyństwem się nie plamią; nie mają go w sobie inne: w czasie pokoju zarówno jak w czasie wojny, polityce ich towarzyszą wiarołomstwo i bezprawie, nie poszanowanie indywidualności innych, pospolite barbarzyństwo, obłudnie i ze złą wiarą osłaniane prawem; ale te wielkimi narodami nie są. Gotowe zawsze płaszczyć się przed siłą, pełne instynktów służalstwa w życiu wewnętrznym, wykazują zawsze niepohamowane brutalstwo, gdy czują swą przewagę i bezkarność swego bezprawia. Buta i arogancja idą zawsze w parze z brakiem prawdziwego szacunku dla swej godności osobistej i stanowią cechę nieodłączną charakterów płaskich i służalczych, czujących chwilowo siłę za sobą. >Ten tylko jest wielki, kto nie potrzebuje ani słuchać ani rozkazywać, aby być czymś

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-08-11 21:14:02 | Ostatnio wołany: 2017-08-11 21:14:50Zdarza się czytać u nas polemiki na temat, kto pierwszy wymówił w ostatnich czasach wyraz „niepodległość", który obóz pierwszy powiedział głośno, że chce niepodległości. Jest to spór dziecinny, niedorzeczny...
Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego, że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wyzyskać.
Zadowalać się chceniem może przeciętny obywatel kraju nie działający politycznie, ludzie wszakże mający pretensję do kierowania losami narodu muszą wiedzieć nie tylko, co chcą mieć, ale co mają robić, jaką drogą dojść do upragnionego celu. Programy chceń — to tylko jałowe, puste hasła.
Polityka polska. Odbudowanie państwa, Roman Dmowski, 1924

Przy okazji zachęcam do wykopania promocji zacnej inicjatywy: https://www.wykop.pl/link/3869087/zaproszenie-na-v-piknik-militarny-organizowany-przez-ojca-mego-przyjaciela/

#myslnarodowa #nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-08-05 23:16:22 | Ostatnio wołany: 2017-08-05 23:16:47Polska może rozwiązać wielkie zagadnienia swego bytu, zarówno gospodarcze, jak polityczne, tylko na jednej drodze, tylko przez wzmocnienie i decydujące wysunięcie na czoło naszego politycznego życia tych czynników, które łączą ludzi w jedną, mocnymi węzłami moralnymi związaną całość społeczną, które pogłębiają w człowieku przywiązanie do dóbr duchowych, moralnych i każą mu je stawiać wyżej ponad materialne, które są potężnym hamulcem dla pierwotnego egoizmu jednostki. Tymi czynnikami są religia, katolicyzm i poczucie narodowe, przywiązanie do ojczyzny polskiej.
Tym czynnikom nie daliśmy dotychczas w naszym życiu politycznym roli, jaka im się należy ze względu na ich doniosłe znaczenie w rozwiązywaniu najważniejszych i najtrudniejszych zagadnień społecznych politycznych, i ze względu na ich siłę w naszym społeczeństwie. Właściwie trzeba powiedzieć, że nie umiały obie one wziąć dotychczas tej roli, jaka im się należy.
Zagadnienia rządu, Roman Dmowski, 1927

#myslnarodowa #nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis

Przejdź do wpisu

Dodany: 2017-07-30 23:07:50 | Ostatnio wołany: 2017-07-30 23:08:18Wiele się dziś mówi o ludzkości, jako czymś moralnie wyŜszym od narodu, wiele się deklamuje o
solidarności między narodami i potrzebie trwałego między niemi pokoju, znaleziono nawet praktyczny wyraz
tych idei w postaci Ligi Narodów, a przy niej lub obok niej całego szeregu organizacji międzynarodowych,
mających na celu zbliŜać moralnie narody, łączyć je w najróŜniejszych dziedzinach pracy, zwłaszcza duchowej, i
stępić odrębności narodowe: jedna wszakŜe pozostaje dziedzina, w której o solidarności, o wzajemnej pomocy
narodów niema mowy: to dziedzina walki gospodarczej, wyzysku jednego narodu przez drugi. Wszystko, co się
po za tym mówi i robi, jest jakby tylko dekoracją, niejako kwiecistym parawanem, po za którym odbywa się
bezwzględna, bezlitosna walka na Ŝycie i śmierć, w której kaŜdy kaŜdemu jest wrogiem, w której podpatruje się
wszelkie słabe strony przeciwnika, a nawet usiłuje się wytwarzać mu rozmaitego rodzaju trudności, aŜeby z nich
skorzystać bez Ŝadnych skrupułów dla wyzyskania go, często wyniszczenia, dla zdobycia korzyści jego kosztem
lub dla usunięcia go z pola współzawodnictwa. W tej walce, jedne narody, bogate, zasobne w kapitał, usiłują
ratować swe zachwiane gospodarstwo przez wyzysk i niszczenie słabszych, inne - ubogie, wyzute z kapitału,
bronią się, o ile umieją, przed wyniszczeniem, przed zabiciem ich produkcji, zepchnięciem w nędzę ich ludności
i, co zatem idzie, przed ruiną ich budŜetu państwowego, oznaczającą niezdolność do najniezbędniejszych
inwestycji, do naleŜytego opłacania funkcjonariuszy państwowych, wreszcie do postawienia obrony państwa na
odpowiadającej jego połoŜeniu stopie. W tej walce, jeŜeli poszczególne narody łączą się, to nie dla wzajemnej
pomocy, ale dla obalenia, zniszczenia kogoś trzeciego. Dlatego, Ŝe tak jest, w dobie, gdy najgłośniej
rozbrzmiewały w Europie hasła pacyfistyczne, wybuchła najstraszniejsza. najbardziej mordercza wojna, jaką
świat widział. I dlatego, Ŝe tak jest, nie wolno nam się łudzić obiegową frazeologią dzisiejszej polityki
międzynarodowej. Raczej przewidywać naleŜy, Ŝe ta polityka poprowadzi świat do nowych katastrof.
Zagadnienia rządu, Roman Dmowski, 1927

#myslnarodowa #nacjonalizm #patriotyzm #ruchnarodowy #marszniepodleglosci #4konserwy #polityka #neuropa #publicystyka #myslnarodowa #dmowskinadzis #geopolityka

Przejdź do wpisu
Założona przez:

TenebrosuS

Osób na liście: 47
Wołań: 69
Spamlista do wołania do wpisów zawierających cytaty z polskich przedwojennych narodowców.

Kategoria: Polityka

Ostatnie wydarzenia (zobacz wszystkie)


2017-10-14 22:03:25
@mussolini dołączył do listy


2017-10-14 21:33:39
@a665321 opuścił listę


2017-10-14 21:31:49
@TenebrosuS zawołał do wpisu


2017-10-06 22:09:52
@TenebrosuS zawołał do wpisu


2017-09-29 21:56:49
@TenebrosuS zawołał do wpisu


2017-09-24 11:22:00
@Cinekk dołączył do listy


2017-09-23 23:39:51
@dire dołączył do listy


2017-09-23 21:21:03
@TenebrosuS zawołał do wpisu


2017-09-13 23:28:39
@Furox dołączył do listy


2017-09-13 23:24:03
@TenebrosuS zawołał do wpisu